WortgrundformBenita

SgDuPl
NomBenitaBenićeBenity
GenBenityBenitowBenitow
DatBenićeBenitomajBenitam
AccBenituBenićeBenity
Instr (z/ze)BenituBenitomajBenitami
Loc (wo)BenićeBenitomajBenitach
1 Vokativ gleich der Nominativform