Wortgrundformzmylk

SgDuPl
Nomzmylkzmylkajzmylki
Genzmylkazmylkowzmylkow
Datzmylkejzmylkomajzmylkam
Acczmylkzmylkajzmylki
Instr (z/ze)zmylkomzmylkomajzmylkami
Loc (wo)zmylkuzmylkomajzmylkach
Voczmylko11
1 Vokativ gleich der Nominativform