Wortgrundformželezniska, železniske, železniski

m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomželezniskiželezniskaželezniske
Genželezniskeho
železniskoh1
železniskeježelezniskeho
železniskoh1
Datželezniskemu
železniskom1
železniskejželezniskemu
železniskom1
Accželezniskeho
železniskoh1
železniskiželezniskuželezniske
Instr (z/ze)
Loc (wo)
železniskimželezniskejželezniskim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomželezniskej
železniskaj
železniskej
Genželezniskeju
Datželezniskimaj
Accželezniskejuželezniskej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
železniskimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomželezniscyželezniske
Genželezniskich
Datželezniskim
Accželezniskichželezniske
Instr (z/ze)železniskimi
Loc (wo)železniskich
1 dichterisch und umgangssprachlich