Wortgrundformtuchwilna, tuchwilny
m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomtuchwilnytuchwilnatuchwilne
Gentuchwilneho
tuchwilnoh1
tuchwilnejetuchwilneho
tuchwilnoh1
Dattuchwilnemu
tuchwilnom1
tuchwilnejtuchwilnemu
tuchwilnom1
Acctuchwilneho
tuchwilnoh1
tuchwilnytuchwilnutuchwilne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
tuchwilnymtuchwilnejtuchwilnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomtuchwilnajtuchwilnej
Gentuchwilneju
Dattuchwilnymaj
Acctuchwilnejutuchwilnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
tuchwilnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomtuchwilnituchwilne
Gentuchwilnych
Dattuchwilnym
Acctuchwilnychtuchwilne
Instr (z/ze)tuchwilnymi
Loc (wo)tuchwilnych
1 dichterisch und umgangssprachlich