Wortgrundformshop
SgDuPl
Nomshopshopajshopy
Genshopashopowshopow
Datshopejshopomajshopam
Accshopshopajshopy
Instr (z/ze)shopomshopomajshopami
Loc (wo)shopjeshopomajshopach
Vocshopo
shopje
11
1 Vokativ gleich der Nominativform