Wortgrundformryba

SgDuPl
Nomrybarybjeryby
Genrybyrybowrybow
Datrybjerybomajrybam
Accryburybjeryby
Instr (z/ze)ryburybomajrybami
Loc (wo)rybjerybomajrybach
Voc111
1 Vokativ gleich der Nominativform