Wortgrundformnjezranjomny

m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnjezranjomnynjezranjomnanjezranjomne
Gennjezranjomneho
njezranjomnoh1
njezranjomnejenjezranjomneho
njezranjomnoh1
Datnjezranjomnemu
njezranjomnom1
njezranjomnejnjezranjomnemu
njezranjomnom1
Accnjezranjomneho
njezranjomnoh1
njezranjomnynjezranjomnunjezranjomne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
njezranjomnymnjezranjomnejnjezranjomnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnjezranjomnajnjezranjomnej
Gennjezranjomneju
Datnjezranjomnymaj
Accnjezranjomnejunjezranjomnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
njezranjomnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnjezranjomninjezranjomne
Gennjezranjomnych
Datnjezranjomnym
Accnjezranjomnychnjezranjomne
Instr (z/ze)njezranjomnymi
Loc (wo)njezranjomnych
1 dichterisch und umgangssprachlich