WortgrundformNarodny, narodna, narodne, narodny

m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomnarodnynarodnanarodne
Gennarodneho
narodnoh1
narodnejenarodneho
narodnoh1
Datnarodnemu
narodnom1
narodnejnarodnemu
narodnom1
Accnarodneho
narodnoh1
narodnynarodnunarodne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
narodnymnarodnejnarodnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomnarodnajnarodnej
Gennarodneju
Datnarodnymaj
Accnarodnejunarodnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
narodnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomnarodninarodne
Gennarodnych
Datnarodnym
Accnarodnychnarodne
Instr (z/ze)narodnymi
Loc (wo)narodnych
1 dichterisch und umgangssprachlich