Wortgrundformminimalna, minimalne, minimalny
m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomminimalnyminimalnaminimalne
Genminimalneho
minimalnoh1
minimalnejeminimalneho
minimalnoh1
Datminimalnemu
minimalnom1
minimalnejminimalnemu
minimalnom1
Accminimalneho
minimalnoh1
minimalnyminimalnuminimalne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
minimalnymminimalnejminimalnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomminimalnajminimalnej
Genminimalneju
Datminimalnymaj
Accminimalnejuminimalnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
minimalnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomminimalniminimalne
Genminimalnych
Datminimalnym
Accminimalnychminimalne
Instr (z/ze)minimalnymi
Loc (wo)minimalnych
1 dichterisch und umgangssprachlich