Wortstamm hotkey
Flexionsklasse Smw
Attribute und Flags Inf_j,NomSg_∅,Inanimatum


SUBST/DEKL
Gram. CodeWortform
Nom/Sghotkey
Gen/Sghotkeyja
Dat/Sghotkeyjej
Acc/Sghotkey
Ins/Sghotkeyjom
Loc/Sghotkeyju
Voc/Sghotkeyjo
Nom/Duhotkeyjej
Gen/Duhotkeyjow
Dat/Duhotkeyjomaj
Acc/Duhotkeyjej
Ins/Duhotkeyjomaj
Loc/Duhotkeyjomaj
Voc/Duhotkeyjej
Nom/Plhotkeyje
Gen/Plhotkeyjow
Dat/Plhotkeyjam
Acc/Plhotkeyje
Ins/Plhotkeyjemi
Loc/Plhotkeyjach
Voc/Plhotkeyje