Wortgrundformfunkciska, funkciske, funkciski

m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomfunkciskifunkciskafunkciske
Genfunkciskeho
funkciskoh
funkciskejefunkciskeho
funkciskoh
Datfunkciskemu
funkciskom
funkciskejfunkciskemu
funkciskom
Accfunkciskeho
funkciskoh
funkciskifunkciskufunkciske
Instr (z/ze)
Loc (wo)
funkciskimfunkciskejfunkciskim

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomfunkciskej
funkciskaj
funkciskej
Genfunkciskeju
Datfunkciskimaj
Accfunkciskejufunkciskej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
funkciskimaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomfunkciscyfunkciske
Genfunkciskich
Datfunkciskim
Accfunkciskichfunkciske
Instr (z/ze)funkciskimi
Loc (wo)funkciskich