Wortgrundformdobytk
SgDuPl
Nomdobytkdobytkajdobytki
Gendobytkadobytkowdobytkow
Datdobytkejdobytkomajdobytkam
Accdobytkdobytkajdobytki
Instr (z/ze)dobytkomdobytkomajdobytkami
Loc (wo)dobytkudobytkomajdobytkach
Vocdobytko11
1 Vokativ gleich der Nominativform