Wortgrundformcyrobna

m
Rat, Anim
m
Inanim.
f
 
n
 
SingularNomcyrobnycyrobnacyrobne
Gencyrobneho
cyrobnoh1
cyrobnejecyrobneho
cyrobnoh1
Datcyrobnemu
cyrobnom1
cyrobnejcyrobnemu
cyrobnom1
Acccyrobneho
cyrobnoh1
cyrobnycyrobnucyrobne
Instr (z/ze)
Loc (wo)
cyrobnymcyrobnejcyrobnym

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
DualNomcyrobnajcyrobnej
Gencyrobneju
Datcyrobnymaj
Acccyrobnejucyrobnej
Instr (z/ze)
Loc (wo)
cyrobnymaj

m
Rat
m   f   n
Anim, Inanim.
PluralNomcyrobnicyrobne
Gencyrobnych
Datcyrobnym
Acccyrobnychcyrobne
Instr (z/ze)cyrobnymi
Loc (wo)cyrobnych
1 dichterisch und umgangssprachlich