Wortgrundformbudka

SgDuPl
Nombudkabudcebudki
Genbudkibudkowbudkow
Datbudcebudkomajbudkam
Accbudkubudcebudki
Instr (z/ze)budkubudkomajbudkami
Loc (wo)budcebudkomajbudkach
Voc111
1 Vokativ gleich der Nominativform