Wortgrundformbeton

SgDuPl
Nombetonbetonajbetony
Genbetonabetonowbetonow
Datbetonejbetonomajbetonam
Accbetonbetonajbetony
Instr (z/ze)betonombetonomajbetonami
Loc (wo)betonjebetonomajbetonach
Vocbetono
betonje
11
1 Vokativ gleich der Nominativform