#słowodźělenje z TeX(soblex)info
1wotebjerwo•te•bjer
2wotebjerjewo•te•bje•rje
3wotebjerjemojwo•te•bje•rje•moj
4wotebjerjemywo•te•bje•rje•my
5wotebjerjetajwo•te•bje•rje•taj
6wotebjerjetejwo•te•bje•rje•tej
7wotebjerjećewo•te•bje•rje•će
8wotebjerješwo•te•bje•rješ
9wotebjermojwo•te•bjer•moj
10wotebjermywo•te•bjer•my
11wotebjertajwo•te•bjer•taj
12wotebjertejwo•te•bjer•tej
13wotebjeruwo•te•bje•ru
14wotebjerćewo•te•bjer•će
15wotebrawo•te•b•ra
16wotebrachwo•te•brach
17wotebrachmojwo•te•bra•ch•moj
18wotebrachmywo•te•bra•ch•my
19wotebrachuwo•te•bra•chu
20wotebraliwo•te•b•ra•li
21wotebranawo•te•bra•na
22wotebranajwo•te•bra•naj
23wotebranewo•te•b•ra•ne
24wotebranehowo•te•b•ra•ne•ho
25wotebranejwo•te•b•ra•nej
26wotebranejewo•te•b•ra•ne•je
27wotebranejuwo•te•b•ra•ne•ju
28wotebranemuwo•te•b•ra•ne•mu
29wotebraniwo•te•bra•ni
30wotebranjawo•te•bra•nja
31wotebranjachwo•te•bra•njach
32wotebranjamwo•te•bra•njam
33wotebranjewo•te•bra•nje
34wotebranjemiwo•te•bra•nje•mi
35wotebranjomwo•te•bra•njom
36wotebranjomajwo•te•bra•njo•maj
37wotebranjowwo•te•bra•njow
38wotebranjuwo•te•bra•nju
39wotebranohwo•te•bra•noh
40wotebranomwo•te•bra•nom
41wotebranuwo•te•bra•nu
42wotebranywo•te•bra•ny
43wotebranychwo•te•bra•nych
44wotebranymwo•te•bra•nym
45wotebranymajwo•te•bra•ny•maj
46wotebranymiwo•te•bra•ny•mi
47wotebrawšiwo•te•b•raw•ši
48wotebraćwo•te•brać
49wotebrałwo•te•brał
50wotebraławo•te•bra•ła
51wotebrałewo•te•bra•łe
52wotebrałowo•te•bra•ło
53wotebrałojwo•te•bra•łoj
54wotebraštajwo•te•bra•š•taj
55wotebraštejwo•te•bra•š•tej
56wotebrašćewo•te•bra•š•će