serbski institut     Stiftung für das sorbische Volk   Witaj

Projekt spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.


Impresum

Předležaca internetowa strona poskića so zhromadnje wot Serbskeho instituta, Załožby za serbski lud, Rěčneho centruma Witaj a Bernharda Baiera.
Kontakt za prašenja, přispomnjenja a pokiwy k zmylkam: info@soblex.de

Pokiw: Dalokož so z tuteje webstrony na dalše poskitki, kotrež so pod adresu soblex.de k dispoziciji njestaja, zalinkuje, njepłaća we wobłuku tutoho impresuma mjenowane přisłušnosće.

Rěčespytne wobdźěłanje

słownikoweho, gramatiskeho, prawopisneho a dźělenskeho modula

dr. habil Sonja Wölkowa: nawod
dr. Richard Bígl: wědomostny sobudźěłaćer

Literatura

Helmut Jenč; Horst Petrik: Gramatiske přehlady, w: Ludmila Budarjowa, Bjarnat Rewerk, Kata Malinkowa, Lora Kowarjowa: „Słownik Hornjoserbsko-němski”, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina 1990
Helmut Faska: „Pućnik po hornjoserbšćinje. Gramatika”, 2. nakład, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina 2012
Helmut Faska, Frido Michałk (sobudźěło): „Gramatika hornjoserbskeje spisowneje rěče přitomnosće. Morfologija”, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina 1981
Pawoł Völkel: „Hornjoserbsko-němski słownik. Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče”, wobdźěłał Timo Meškank, 5., wobdźěłany a sylnje rozšěrjeny nakład, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina 2005, 6. nakład. Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina 2014
Lubina Hajduk-Veljkovićowa: „Kak to jenož praju? Přiručka za bohatši słowoskład za wyšu šulu a gymnazij”, wud. Rěčny centrum WITAJ. Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina 2017
Helmut Jenč, Anja Pohončowa, Jana Šołćina: Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki. Deutsch-obersorbisches Wörterbuch neuer Lexik. Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina 2006
Terminologija za předmjet wěcna wučba. Němsko-serbski a serbsko-němski słowničk, wud. RCW. Budyšin 2008
Terminologija za předmjet matematika. Němsko-serbski a serbsko-němski słowničk, wud. RCW. Budyšin 2008
Terminologija za předmjet hudźba. Němsko-serbski a serbsko-němski słowničk, wud. RCW. Budyšin 2011
Terminologija za předmjet ručne dźěło. Němsko-serbski a serbsko-němski słowničk, wud. RCW. Budyšin 2016
Terminologija za předmjet biologija. Němsko-serbski a serbsko-němski słowničk, wud. RCW. Budyšin 2016
Terminologija za předmjet towaršnowěda. Němsko-serbski a serbsko-němski słowničk, wud. RCW. Budyšin 2017
Terminologija za předmjet chemija. Němsko-serbski a serbsko-němski słowničk, wud. RCW. Budyšin 1998
Terminologija za předmjet fyzika. Němsko-serbski a serbsko-němski słowničk, wud. RCW. Budyšin 1995
Terminologija za předmjet stawizny. Němsko-serbski a serbsko-němski słowničk, wud. RCW. Budyšin 2011
Terminologija za předmjet geografija. Němsko-serbski a serbsko-němski słowničk, wud. RCW. Budyšin 2013
Terminologija za předmjet nabožina. Němsko-serbski a serbsko-němski słowničk. Budyšin 2011
Terminologija za předmjet informatika. Němsko-serbski a serbsko-němski słowničk, wud. RCW. Budyšin 2013
Timo Meškank: Serbske předmjena. Serbske pśedmjenja. Sorbische/wendische Vornamen, wud. RCW. Budyšin 2017
Anja Pohončowa, Jana Šołćina, Sonja Wölkowa: Rěčne kućiki
Anja Pohončowa, Sonja Wölkowa: Geografiske mjena hornjoserbsce
Helmut Jenč, Frido Michałk, Irena Šěrakowa: Němsko-hornjoserbski słownik. Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina 1989/91 » online
Serbski institut: Stajny monitoring hornjo a delnjoserbskeho pismowstwa
Němski fleksiski słownik: german-pos-dict

Pokiwy wo licencach

Pawoł Völkel: Hornjoserbsko-němski słownik. Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče, wobdźěłał Timo Meškank, 5., wobdźěłany a sylnje rozšěrjeny nakład. Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina 2005: licenca we wobłuku tutoho projekta přewostajena přez Załožbu za serbski lud
Hornjoserbski tekstowy korpus: přewostajeny přez Serbski institut Budyšin
SorbOrto: přewostajeny přez Załožbu za serbski lud, awtoraj: †Gerhard Nagora a Georg Müller
xSpell-słownik: awtor prof. E. Wornar, wozjewjeny we wobłuku projekta „Serbski kompjuter” na Lipšćanskej uniwersiće
Lubina Hajduk-Veljkovićowa: Kak to jenož praju? Přiručka za bohatši słowoskład za wyšu šulu a gymnazij. Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, licenca we wobłuku tutoho projekta přewostajena přez Domowina-Zwjazk Łužiskich Serbow z.t., Rěčny centrum WITAJ
Timo Meškank: Serbske předmjena. Serbske pśedmjenja. Sorbische/wendische Vornamen, wud. RCW. Budyšin 2017: licenca we wobłuku tutoho projekta přewostajena přez Domowina-Zwjazk Łužiskich Serbow z.t., Rěčny centrum WITAJ
Helmut Jenč, Anja Pohončowa, Jana Šołćina: Němsko-hornjoserbski słownik noweje leksiki. Deutsch-obersorbisches Wörterbuch neuer Lexik. Budyšin: Domowina-Verlag 2006: licenca we wobłuku tutoho projekta přewostajena přez Serbski institut z. t. Tuta licenca zhubi płaćiwosć, ručež je Serbski institut na rěčnym portalu www.hornjoserbsce.de dospołnu, lochko předźěłanu a aktualizowanu online-wersiju Hornjoserbsko-němskeho słownika noweje leksiki wozjewił a pytanski indeks za wotpowědne słownikarske zapiski k dispoziciji stajił.

Žórłowy kode aplikacijow, poskićenych na stronje www.soblex.de, steji pod licencu GNU General Public License Version 3.
Słowne lisćiny prawopisnych modulow kaž tež mustry za dźělenje słowow steja pod licencu Creative Commons CC BY-SA.

Poskitki

Prawopisna kontrola za LibreOffice/OpenOffice a Microsoft Office: download
Prawopisna app "soblex - Prawje pisać" za Android: Google Playstore
Prawopisna app "soblex - Prawje pisać" za Apple iOS: Apple App Store

soblex wideja z rozkładźenjom

lekcije # 1 -7 (produkcija SAEK Budyšin): Youtube Playlist

Dźakujemy so sćěhowacym wosobam za jich podpěru

Stefanej Andersej, †Angeli Baierowej, Katce Baierowej, Hansej Baierej, Katharinje Bejmakowej, Witej Bejmakowej, dr. Beaće Brězanowej, Michałej Cyžej, Mari Hrjehorjowej, Janinje Krygarjowej, Olafej Langnerej, Christin Lukašowa, p.d. dr. Timej Meškankej, Chrysće Meškankowej, Francisce Ryćerjowej, dr. Francej Šěnej, Tomašej Šołće